Pagrindinis   Pristatymas   Edukacinis projektas   Pradinė mokykla

Pradinė mokykla

Kviečiame susipažinti su pagrindine informacija apie prancūziškąją pradinę mokykloje šioje informacinėje knygelėje (prancūzų ir lietuvių kalbomis):

Livret d’accueil. Informacinė knygelė_Primaire_Pradine mokykla 2015_2016_LIFV

Pradinė mokykla – école élémentaire

Prancūziškoje sistemoje vaikai pradinę mokyklą pradeda lankyti būdami 6 m. amžiaus. Iš viso joje yra 5 klasės (CP, CE1, CE2, CM1 ir CM2).

Pradinės mokyklos pamokų tvarkaraščiai ir mokymo programos yra sudaromos pagal oficialias Prancūzijos Švietimo ministerijos nustatytas taisykles. Tai užtikrina, kad Vilniaus prancūzų mokyklos mokinio gaunamas išsilavinimas yra tapatus Prancūzijos pradinių mokyklų teikiamam švietimui.

Bazinių mokymų ciklas – CP, CE1, CE2

Bazinių mokymų ciklas prasideda Paruošiamojoje klasėje (Cours préparatoire – CP) ir tęsiasi du metus (CE1 ir CE2). Tuo metu formuojami įgūdžiai, reikalingi sėkmingam mokymuisi (kalbėjimas, skaitymas, rašymas, skaičiavimas).

Pradinėje mokykloje tęsiamas darželyje pradėtas mokymasis. Pamokos vyksta 24 val. per savaitę. Dėstomi šie dalykai:

 • Prancūzų kalba
 • Matematika
 • Pasaulio pažinimas
 • Dailė ir meno istorija
 • Civilinis ugdymas
 • Kūno kultūra

Gilinamojo mokymosi ciklas

Gilinamojo mokymosi ciklas apima du paskutiniuosius pradinės mokyklos metus – CM1 ir CM2 klases, bei pirmuosius metus koledže (6ème klasė).

Šiuo metu pradinės žinios virsta intelektiniais gebėjimais mokytis, ugdyti save, kurti tvirtą žinojimą. Programos sudarytos taip, kad suformuotų dvi pagrindines sritis (prancūzų kalbos valdymas ir pilietinis ugdymas), kurios mokiniams perteikiamos per skirtingas disciplinas. Taip kiekvienam suteikiamas subalansuotas kultūrinis pagrindas.

Mokinys toliau tęsia išsilavinimo pagrindo įgijimą, tačiau mokymosi procesas – griežtesnis, individualesnis. Medžiaga suskirstyta į smulkesnes disciplinas, išlaikant 25 val. per savaitę mokymosi krūvį. Lietuviai, kuriems dėstoma lietuvių gimtoji kalba, mokosi 1 val. per savaitę daugiau.

Mokomasi šių disciplinų:

 • Prancūzų kalba
 • Matematika
 • Užsienio kalba (anglų arba vokiečių)
 • Eksperimentiniai mokslai ir technologijos
 • Istorija ir geografija
 • Dailė ir meno istorija
 • Piliečių ir dorinis ugdymas
 • Kūno kultūra
 • Informacinės ir komunikacijos technologijos

 

Kiekvieno pradinės mokyklos ciklo pabaigoje (CE1 ir CM2 klasės) atitinka vieną iš Bendrųjų žinių ir įgūdžių pagrindo lygių. Šis terminas apibūdina pagrindines kompetencijas, kurias turi įgyti vaikas. Iš viso jų yra 7:

 • 1-asis gebėjimas: prancūzų kalbos įvaldymas
 • 2-asis gebėjimas: pirmosios užsienio kalbos įvaldymas
 • 3-iasis gebėjimas: pagrindiniai matematikos elementai, mokslo ir technologijų kultūra
 • 4-asis gebėjimas: informatikos ir komunikacijos technologijų pagrindų įvaldymas
 • 5-asis gebėjimas: humanistinė kultūra
 • 6-asis gebėjimas: socialiniai ir pilietiniai gebėjimai
 • 7-asis gebėjimas: savarankiškumas ir iniciatyvumas

Metų pabaigoje mokytojų taryba įvertina kiekvieno vaiko įgytus gebėjimus. Įvertinimai pažymimi „Žinių ir gebėjimų įvertinimų pažymėjime“.

Mokslo metų pradžioje kiekvienoje klasėje organizuojami informaciniai susirinkimai, taip pat mokslo metų eigoje vyksta specialūs projektai (Classes de découverte).

Vilniaus prancūzų mokykloje įvertinimai yra rašomi tęstiniu būdu: bet kuriuo metu tėvai gali būti informuojami apie vaikų pasiekimus. Kiekvieno trimestro pabaigoje tėvams įteikiamos įvertinimo knygelės (Livret d‘évaluation), kuriose tėvai informuojami apie vaiko progresą.

CE1 ir CM2 klasėse vykdomas patikrinimas, tapatus Prancūzijoje vykstantiems egzaminams. Po šios užduoties asmeniniam pokalbiui su direktoriumi ar klasės mokytoju yra kviečiami kiekvieno mokinio tėvai, jiems pranešama apie vaiko paisekimus.

Sunkumų turintiems vaikams yra suteikiama individuali pagalba.

Tris valandas per savaitę lietuviai mokiniai mokosi lietuvių – gimtosios kalbos ir literatūros. Tai sutiekia jiems galimybę prireikus tęsti mokslą  lietuvių mokyklose. Kiti mokiniai lietuvių kaip užsienio kalbos mokosi nuo CP klasės (CP – 1 val. per savaitę, vyresniems – 2 val. per savaitę).

Mokslo metų eigoje mokiniams, kurių gimtoji kalba nėra prancūzų, teikiama individuali pagalba su mokytoju specialistu.

3-iojo ciklo pabaigoje (6ème klasė) mokiniai gali laikyti egzaminus, organizuojamus mokyklos ir Kembridžo  universiteto, kuriais nustatomi jų anglų kalbos gebėjimai. Baigus CM2 klasę, ne prancūzų tautybės mokiniai laiko Delf egzaminą (A2 lygį), taip įvertindami savo prancūzų kalbos žinias.

Nekalbančių prancūziškai mokinių integravimas į pradinę mokyklą

2014-aisiais metais Vilniaus prancūzų mokykloje duris atvėrė integracinė CP klasė, kurioje mokosi prancūziškai nekalbantys vaikai. Joje mokosi įvairių tautybių, 6-7 metų amžiaus mokiniai, motyvuoti ir pasiryžę mokytis prancūziškoje aplinkoje. Šioje klasėje vaikai parengiami integruotis į prancūziškąją mokymo sistemą.

Prancūziškoji pradinė mokykla prasideda nuo 6 metų ir yra sudaryta iš penkių klasių.

Paruošiamoji klasė (CP) ir 1klasė (CE1) leidžia įgyti prancūzų kalbos, matematikos pagrindus, užsiimti moksline veikla, nagrinėja gestų ir kūno artistinę kalbą, ugdo pilietiškai. 2 klasė (CE2) ir 3 ir 4 klasė (CM1 ir CM2) leidžia užtvirtinti ir panaudoti paruošiamosios klasės žinias. Dėmesys skiriamas drausmei, darbo metodų įsisavinimui ir savarankiškumui ugdyti prieš pagrindinę mokyklą.

Oficiali Prancūzų švietimo ministerijos pradinės mokyklos programa

CP ir CE1 klasių prioritetiniai tikslai:
išmokti skaityti;
išmokti rašyti prancūzų kalba;
išmokti pažinti ir suprasti skaičius;
išmokti rašyti skaičius;
aritmetikos pradmenys.

Prancūzų kalba

Prancūzų kalbos programa pradinės mokyklos moksleiviams yra orientuotą į žodyno išplėtimą ir gramatikos pagrindus. Pradinę mokyklą baigę moksleiviai pradeda bendrauti prancūzų kalba, taip pat sugeba skaityti ir interpretuoti prancūzišką tekstą.

Paruošiamosiose klasėse būsimi moksleiviai palaipsniui mokomi kalbos per žodžių atpažinimą ir identifikavimą. Prancūzų kalbos programa yra intensyvi, bet tuo pačiu nuosekli ir laipsniška, paremta Prancūzijos pedagoginė sistema.

Matematika           

Skaičių pažinimas ir skaičiavimas yra CP ir CE1 klasės prioritetiniai tikslai. Pradinės mokyklos pedagoginė programa orientuojasi į aiškų ir nuoseklų algebros bei geometrijos pagrindų  pateikimą moksleiviams.

Kūno kulūra

Siekiama mokinius kuo anksčiau supažindinti su sveika gyvensena. Fizinio lavinimo užsiėmimai leidžia ugdyti ištvermę ir fizininį pasiruošimą, plėtoti pajėgumus, motorinius gebėjimus.

Užsienio kalbos

Prancūzų mokykloje užsienio kalbų mokymuisi skiriamas ypatingas dėmesys. Užsienio kalbos įtraukiamos į mokymosi sistemą nuo CP ir CE1 klasių. Pirmąją pažintį su anglų kalba vaikai patiria dar ikipradinėje mokykloje, GS klasėje. Mokiniai palaipsniui supažindinami su užsienio kalbomis ir paruošiami kalbėti, suprasti, įsisavinti esmines gramatikos žinias.

Pasaulio pažinimas

CP ir CE1 klasėse mokiniai įgaunapagrindines geografijos žinias. Programos tikslas yra supažindinti moskleivius su juos supančiu pasauliu. Į programą taip pat įtraukiami kompiuterio raštingumo pradmenys. Mokiniai mokomi naudotis pagrindinėmis kompiuterio funkcijomis, jiems suteikiami įgyti interneto ir kompiuterinio raštingumo (B.2.i) įgūdžiai.

Dailė ir meno istorija

Pagrindiniai tikslai dailės ir meno istorijos užsiėmimams yra ugdyti moksleivių kūribiškumą ir meno supratimą. Užsiėmimų metu moksleiviams suteikiamos pirmosios žinios apie meną ir tuo pačiu metu moksleiviai turi galimybę išreikšti ir realizuoti save.

coursus français