Pagrindinis   Pristatymas   Valdymo sistema

Valdymo sistema

Asociacijos valdymas:

Vilniaus Tarptautinis Prancūzų licėjus – tai privati, nesiekianti pelno, tėvų valdoma mokymo įstaiga. Mokyklos administravimas, buhalterija, kontrolė ir kita veikla grindžiama savanorišku tėvų dalyvavimu tėvų asociacijoje.

Vilniaus Tarptautinio Prancūzų licėjaus mokinių tėvų asociacija. Vaikui įstojus į mokyklą, tėvai tampa šios asociacijos nariais ir savanoriškai įsipareigoja (žiūrėti Vilniaus Tarptautinio Prancūzų licėjaus moksleivių tėvų asociacijos įstatus):

– dalyvauti tėvų asociacijos susirinkimuose;

– suteikti pagalbą arba įsipareigoti valdančiajai tarybai;

– pagal galimybes dalyvauti ir tobulinti mokyklos veiklą.

Iš dalies atnaujinama kiekvienais metais, asociacija užtikrina administracinį ir finansinį mokyklos valdymą. Jos nariai yra renkami iš mokinių tėvelių tarpo.  Valdančioji taryba reguliariai organizuoja susirinkimus, kuriuose dalyvauja Valdančiosios tarybos nariai, ambasados kultūros patarėjas, mokyklos direktorius ir administracijos ir finansų direktorius, bei svarsto praktinius klausimus, susijusius su mokyklos veikla ir tvirtina biudžetą.

 Mokyklos tarybos funkcijos:

-mokyklos tikslų, uždavinių ir misijos formulavimas;
-mokyklos vidaus taisyklių kūrimas;
-mokyklos tvarkaraščių sudarymas;
-naujų darbuotojų paieška.

Mokyklos tarybos uždaviniai:

-švietimo plėtros projektų pasiūlymai ir klasių sudėties formavimas;
-pedagoginių projektų valdymas;
-asociacijų ir klubų, veikiančių mokykloje, kuravimas. Leidimų laikinai naudotis mokyklos patalpomis išdavimas;
-klausimų, susijusius su mokinių tėvų priėmimu ir informavimu bei jų dalyvavimu bendroje mokyklos veikloje sprendimas;
-mokyklos išvykų planavimas ir finansavimas;
-mokyklos vidaus reikalų organizavimas;
-klausimų, susijusių su higiena, sveikata, darbų sauga formulavimas ir sprendimas;
-pagalba mokiniams su negalia;
-mokinių maitinimo klausimų sprendimas.

Valdančiąją tarybą sudaro 9 išrinktieji nariai:

Asociacijos pirmininkas – Jérôme Guillaume

Vicepirmininkė – Vaidutė Stundžaitė-Bružienė

Iždininkas – Thierry Lauvray

Sekretorė – Tatjana Birilo-Nguyen

cg-2

Mokyklos atstovų sudėtis 2016-2017 m.: 

lentele gera

 Représentants | Atstovai: Voix | Balsas :
Des personnels enseignants Pedagoginis personalas Mme Vinciane GOURDEAU

Mme Iwona LEYRAHOUX

M. Yvan LECLERE

DélibérativeTuri balsavimo teisę
Des personnelsnon enseignants Nepedagoginis personalas M. Bart PAUWELS DélibérativeTuri balsavimo teisę
Des parentsd’élèves Mokinių tėvai M. Vytas BAČKIS

M. Benoît FRACHON. Mme Joël ARCAMBAL Mme Oksana VAŠČEGĖ

 

DélibérativeTuri balsavimo teisę
Des élèves Mokiniai Mme Solenn ROPARS (suppléant | pavaduoja: Milo DERVIEUX) DélibérativeTuri balsavimo teisę
De l’administration Administracijos atstovai M. Gilles DERVIEUX

Mme Nathalie LEMORE

Mme Indra VARNAITE

M. Jean-Marie SANI, représenté par | atstovaujamas Nicolas TORRES

DélibérativeTuri balsavimo teisę

 

Mokyklos vadovavimas, administravimas ir švietimas:

Mokyklai vadovauja p. Gilles Dervieux, Švietimo ministerijos pareigūnas, tiesiogiai pasamdytas AEFE (Prancūzijos mokymo agentūra užsieniui).

p. Dervieux yra atsakingas už Prancūzijos švietimo direktyvų ir programų įgyvendinimą, mokyklos veikimą, administravimą ir organizavimą. P. Dervieux taip pat pirmininkauja mokyklos taryboje, valdyboje ir yra patariamasis narys valdančioje taryboje.

Prancūzijos ambasados Vilniaus kultūros ir bendradarbiavimo skyrius užtikrina mokyklos administracinę priežiūrą per COCAC (bendradarbiavimo ir kultūros reikalų patarėją). COCAC teisiškai gali būti narys įvairiuose mokyklos sprendimų priėmimo organuose (valdančioje taryboje, mokyklos taryboje, etc). Vilniuje tai p. Jean-Marie Sani. Jis taip pat yra prancūzų instituto direktorius.

Pedagoginė priežiūra mokykloje yra užtikrinama per AEFE:

-Pirmas laipsnis (vaikų darželis ir pradinė mokykla) – per Nacionalinio švietimo Inspektorių Rytų Europos ir Skandinavijos zonoje p. Philippe Caruelle. Būstinė prancūzų gimnazijoje Prahoje.

-Antras laipsnis (vidurinis mokymas) – inspektoriai, atsakingi už skirtingas disciplinas, užtikrina pedagoginę priežiūrą. Būstinė Paryžiuje.

Mokyklos partneriai ir rėmėjai

 

lt